วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย              -> ปรัชญา คุณธรรมนำวิชาการ              -> คำขวัญ วิชาชีพก้าวหน้า ภาษาจีนก้าวไกล มั่นในคุณธรรม              -> อัตลักษณ์ ภาษาจีนโดดเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม

นางสาวอนิศรา จันทะกูล หัวหน้าหมวดวิชาพื้นฐานและนางสาวศุภมาส ผลศุภรักษ์ ครูหมวดวิชาพื้นฐาน (ภาษาจีน) นำนางสาวนามี จะทอ นักเรียนชั้นปวช.1/4 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดสารานุกรมฯ เป็นประจำ รางวัลสุดยอดผู้เข้าใช้บริการ ได้แก่ นายสุธี ปวโรภาส ปวช. 3/4 นายปฏิภาณ สร้อยเสพ ปวช.2/2 นายธีรยศ อาจอ ปวช.1/5 รางวัลสุดยอดนักอ่าน มอบให้กับนักเรียนที่ยืมหนังสือเยอะที่สุด ได้แก่ นายสุธี ปวโรภาส ปวช.3/4 นางสาวจารุมน ร้องหาญแก้ว ปวช.2/1 นายสมบูรณ์ ศรีวงค์ ปวช. 1/4 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด ได้แก่ นางสาวหมี่เดอ แบทู ปวช.3/1 นางสาวอรุณี ก๋าจิน ปวช.3/1 นางสาวม่านแก้ว คำแล่ง ปวช.3/1 นางสาวกรรณิการ์ เชอมือ ปวช.3/1 นางสาวสุภาพรรณ ฟูเบ ปวช.3/1 นางสาวธันยภรณ์ ต๊ะสุข ปวช.3/1 นางสาวจารุณี แยซอ 3/1 นางสาวสมพร เชอมือ ปวช.1/2 นางสาวอานุม แลเชอกู่ 1/2 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสาน ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมในครั้งนี้มีการประกวดกระทงและนางนพมาศของตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณี อันดีงามของไทยโดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงของแต่ละท้องถิ่น ไว้สืบทอดต่อไป ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ฝ่ายบริหารงานวิชาการพร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น โดยผู้อำนวยการจันทร์จิรา ทาลัดชัย เป็นประธานและพบปะผู้ปกครองและชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ฯลฯ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้ผู้ปกครองได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นำคณะครูไปนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน และขอแสดงความยินดีกับคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายทั้ง 11 ท่าน ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ในครั้งนี้

นางสาวสุภัทรา เอียดปราบ ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมเสนอแนวคิดการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 3 กันยายน 2560

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสถานพินิจสานใจ ห่วงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย "ต้านภัยยาเสพติด" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม นำโดยนายสุริยนต์ ศรีชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ณ วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในวันที่ 24 -25 สิงหาคม 2560

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดกิจกรรมโครงการกตัญญูกตเวทิตา (กิจกรรมวันแม่) นำโดยนางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย คณะครู ตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียน ได้ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของแม่และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ และในกิจกรรมวันนี้ได้มีพิธีถวายพระพร และมีตัวแทนคุณแม่มาร่วมงาน รวมถึงการแสดงจากนักเรียน ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้แสดงความรักต่อแม่อย่างสุดซึ้ง...

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ให้การต้อนรับนักปั่นจักรยาน รณรงค์ “ปั่นกำจัดก่อนกัด” ตามโครงการกำจัดก่อนกัด ปี 60 จัดโดยอำเภอแม่สาย สโมสรโรตารีแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย สาธารณสุขอำเภอแม่สาย ที่ได้ปั่นมาเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายและทางสโมสรโรตารีแม่สาย ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง ยุงลาย พาหะนำโรคร้าย ให้แก่นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เพื่อเป็นการรณรงค์กำจัดยุงลาย ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ในโอกาสนี้ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ขอขอบพระคุณสโมสรโรตารีแม่สาย ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้...

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีนายสถิต สมกาศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการเป็นประธานนำคณะครูและนักเรียน ถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีทางศาสนาวันเข้าพรรษา ณ วัดถ้ำเสาหินพญานาค ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นำโดยนางสาวปาริชาติ แก้วศักดิ์ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา- เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ✨ผลการแข่งขันวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้อันดับที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 🎉🎉และขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ค่ะ #เก่งกันทุกคนเลยค่ะ และขอเป็นกำลังใจให้กับการแข่งขันในระดับภาคเหนือต่อไปนะคะ

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นประธานเปิดโครงการวันมัคคุเทศก์ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.09 น. เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 'พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย'

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน อันจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาจราจร และช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ใช้รถใช้ถนน ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ในวันที่ 14 มิถุนายน2560 เวลา 09.00 น.

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นประธานเปิดโครงการ ปาเจราฯ "วันไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ในวันที่ 8 มิถุนายน2560 เวลา 09.00 น.

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1/2560 โดยนางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ โดย มีการชี้แจงเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับระบบการทำงาน รวมถึงการดูแลนักเรียน ณ.หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

วันที่ 5 มีนาคม 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดพิธีจบหลักสูตร ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคุณวีระ แซ่เหลี้ยว ประธานมูลธิบ้านถ้ำฯ เป็นประธานในการมอบประกาศณียบัตร ให้กับนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายและโรงเรียนสอนภาษาจีนอาชีวศึกษาแม่สาย ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนชั้นปีที่สาม ทุกคนครับ

วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายบัญฑิต รุจิพรรณ นายกสโมสรโรตารีแม่สาย ภาค 3360 ได้ส่งมอบการปรับปรุงหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานในพิธีส่งมอบ และนายวีระ แซ่เหลี้ยว ประธานมูลนิธิบ้านถ้ำเพื่อการกุศล เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ สาขาการการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดงานสานสัมพันธ์ พี่น้องการตลาด ประจำปี 2560 โดยปีนี้รูปแบบของงานจะเป็นงานสังสรรค์ ธีมงานเป็นยีนส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องภายในสาขาการตลาด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดงานเปิดบ้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปีที่ 2 เขมรัฐนคร โปรเจครายวิชานันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ภ่ายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย พร้อมซุ้มอาหารและเครื่องดื่มบริการฟรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ให้กับนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการท่องเที่ยว

ในวันที่ 6 มกราคม 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้จัดกิจกรรมโครงการวันวิชาการและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 3 โดยได้เกียรติจากนายแดนชัย บุญมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดยภายในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการ การตั้งร้านขายของ การเขียนพู่กันจีน ฯลฯ อีกมากมาย และมีโรงเรียนในตำบลโป่งงามได้แก่โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านถ้ำปลา โรงเรียบบ้านถ้ำตชด. โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม นำนักเรียนเข้ามา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เมื่อเสร็จสินพิธีการ ทางวิทยาลัยฯ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสนามฟุตบอลวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการทำดีเพื่อพ่อ

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล โดยใช้เส้นทาง บ้านถ้ำ บ้านสันเกร็ดทอง บ้านสันต้นปุย ซึ่งจะมีฐานอยู่แปดฐานโดยจะมีคณะครูคอยให้ความรู้ ในการใช้ชีวิตและฝึกคุณธรรมจริยธรรมให้กับลูกเสือแต่ละกลุ่มที่มาถึง งานนี้มีโหด มันส์ ฮา และได้สาระความรู้ ความสามัคคี และเสร็จสิ้นกิจกรรม 16.30น. รวมตัวที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายพร้อมแยกย้ายกลับบ้าน

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนชั้นปีที่สามวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ผ่านมาให้คณะครูที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ ณ.ห้องประชุมบ้านน้ำรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้เข้าร่วมโครงการ ๙๙๙,๙๙๙ ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เมื่อเสร็จสินพิธีการ ทางวิทยาลัยฯ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณในวิทยาลัยและชุมชนรอบข้างวิทยาลัยเพื่อเป็นการทำดีเพื่อพ่อ

ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนทั้งสี่สาขาที่ได้นำผลงานนวัตกรรม เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2559 ณ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย และได้รับรางวัลกลับมา อีกทั้งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ซึ่งมีด้วยกันสี่ผลงานได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย เข้าแข่งขันที่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูนเป็นลำดับต่อไปนางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย
ผู้อำนวยการ

หน่วยงานภายนอก