วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย              -> ปรัชญา คุณธรรมนำวิชาการ              -> คำขวัญ วิชาชีพก้าวหน้า ภาษาจีนก้าวไกล มั่นในคุณธรรม              -> อัตลักษณ์ ภาษาจีนโดดเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม

    - ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเทศการตรุษจีน และนำนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 จ.พิษณุโลก หยุดตั้งแต่ วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 และ เปิดเรียน ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

1.) สำหรับนักเรียนศิษย์เก่าที่จบการศึกษาและมีงานทำ ให้ไปชำระหนี้ที่ ธนาคารกรุงไทยด้วย Click

นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย
ผู้อำนวยการ

หน่วยงานภายนอก