วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย              -> ปรัชญา คุณธรรมนำวิชาการ              -> คำขวัญ วิชาชีพก้าวหน้า ภาษาจีนก้าวไกล มั่นในคุณธรรม              -> อัตลักษณ์ ภาษาจีนโดดเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม

    - เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

1.) สำหรับนักเรียนศิษย์เก่าที่จบการศึกษาและมีงานทำ ให้ไปชำระหนี้ที่ ธนาคารกรุงไทยด้วย Click

นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย
ผู้อำนวยการ