วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย              -> ปรัชญา คุณธรรมนำวิชาการ              -> คำขวัญ วิชาชีพก้าวหน้า ภาษาจีนก้าวไกล มั่นในคุณธรรม              -> อัตลักษณ์ ภาษาจีนโดดเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือให้กับนักเรียนปวช. ชั้นปีที่ 1 โดยใช้เส้นทาง บ้านถ้ำ บ้านสันเกล็ดทอง บ้านสันป่าสัก ซึ่งจะมีฐานอยู่ 8 ฐานโดยจะมีคณะครูคอยให้ความรู้ ในการใช้ชีวิตและฝึกคุณธรรมจริยธรรมให้กับลูกเสือแต่ละกลุ่มที่มาถึง งานนี้มีโหด มันส์ ฮา และได้สาระความรู้ ความสามัคคี และเสร็จสิ้นกิจกรรม 16.30น. รวมตัวที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายพร้อมแยกย้ายกลับบ้าน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการท่องเที่ยว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จีน 2561 ให้กับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ผู้นำชุมชน ตำบล โป่งงาม และ หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนของ อำเภอแม่สาย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

นายสุริยนต์ ศรีชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ครูอำนาจ ก้อใจ ครูธีรพัฒน์ กุสาปัน และครูสุภัทรา เอียดปราบ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ระดับ ปวช. ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย.... ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นำโดยนางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ให้การต้อนรับคณะอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ในการมาตรวจ ติดตามเงินอุดหนุนแต่ละประเภทของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดเชียงราย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดเชียงราย โดยผลการแข่งทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 67 เหรียญ เยี่ยมยอดทั้งครูและนักเรียนเลย 👏🏻👏🏻👏🏻

คณะครูและนักเรียนอาชีวศึกษาแม่สายร่วมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต และร่วมทำโรงทานน้ำดื่ม,น้ำหวานและอาหารได้บุญกันท้วนหน้าสาธุสาธุ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดถ้ำเสาหินพญานาค

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย มาประชุมและตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ เพื่อให้มีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพียงพอและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีนางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย และหัวหน้าบริหารงานฝ่าย 4 ฝ่าย ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย วันที่ 25 มกราคม 2561

ชุดวิทยากรกระบวนการเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 3202 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 มาจัดฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ให้กับนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จำนวน 50 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีนางสาวพรรณี พงค์ดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ให้การต้อนรับและเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเยาวชนทางใหม่ ในโอกาสนี้ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ขอขอบพระคุณชุดวิทยากรกระบวนการเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ 3202 ที่ได้มาจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย วันที่ 19 มกราคม 2561

นายสุริยนต์ ศรีชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย และตัวแทนคณะครู นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำชุมชน/ตัวแทนชุมชนเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครั้งที่ 5 ในช่วงเช้ามีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ท่านวิทยากรโดยคณาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตรืสุขภาพและสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย และในช่วงบ่ายมีทอล์คโชว์ เรื่อง อยู่อย่างไรไม่ให้แก่และไม่ป่วย โดยคุณเปิ้ล จารุณี สุขสวัสดิ์ ดารานักแสดงชื่อดัง ในการนี้ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ขอขอบพระคุณโครงการอบรมดีๆ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ วันที่ 19 มกราคม 2561

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียน ปวช.ปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ประจำปีการศึกษา 2560 ผลปรากฏว่ามีผลการทดสอบสูงกว่าเกณฑ์ระดับชาติในทุกด้าน ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาววิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย....👍🏻👍🏻👍🏻

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย และนางสาวพรรณี พงค์ดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมจำหน่ายขนมล้อเข็นกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนักเรียน ณ ตลาดประชารัฐลานหน้า อบต. โป่งงาม ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดียิ่ง...

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 06.30 น. นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายและประธานกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผูู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมเดินเพื่อพ่อรอยต่อ 2 แผ่นดิน เนื่องในวันครู โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเชียงราย จากนั้นเวลา 10.00 น. เข้าร่วมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายที่ได้รับรางวัลในปีนี้

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดกิจกรรมโครงการวันวิชาการ วัฒนธรรมจีน และการประกวดแข่งขันนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการ ประกวดแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การตั้งร้านขายของ การเขียนพู่กันจีน ฯลฯ อีกมากมาย และมีโรงเรียนในตำบลโป่งงามได้แก่โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม นำนักเรียนเข้ามา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 12 มกราคม 2561

นายสุริยนต์ ศรีชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย และนางสาวปาริชาติ แก้วศักดิ์ ครูผู้สอนหมวดวิชาพื้นฐาน นำนายเตชินท์ กันทะดวง นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 3 สาขากาตลาด ไปรับทุนจากชมรมธนาคารจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 10 มกราคม 2561

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560 โดยภายในกิจกรรมมีการแจกของรางวัลให้แก่นักเรียน โดยมีนางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย และคณะครู จับรางวัลและมอบรางวัลให้กับนักเรียน และมีการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐพล ปู่แส นักศึกษา ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ พระราชวังสวนจิตรลดา นับเป็นที่สุดของความภาคภูมิใจกับเราชาวอาชีวศึกษาแม่สายอย่างยิ่ง ในวันที่ 29 ธันวาคม 2561

นางสาวอนิศรา จันทะกูล หัวหน้าหมวดวิชาพื้นฐานและนางสาวศุภมาส ผลศุภรักษ์ ครูหมวดวิชาพื้นฐาน (ภาษาจีน) นำนางสาวนามี จะทอ นักเรียนชั้นปวช.1/4 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดสารานุกรมฯ เป็นประจำ รางวัลสุดยอดผู้เข้าใช้บริการ ได้แก่ นายสุธี ปวโรภาส ปวช. 3/4 นายปฏิภาณ สร้อยเสพ ปวช.2/2 นายธีรยศ อาจอ ปวช.1/5 รางวัลสุดยอดนักอ่าน มอบให้กับนักเรียนที่ยืมหนังสือเยอะที่สุด ได้แก่ นายสุธี ปวโรภาส ปวช.3/4 นางสาวจารุมน ร้องหาญแก้ว ปวช.2/1 นายสมบูรณ์ ศรีวงค์ ปวช. 1/4 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด ได้แก่ นางสาวหมี่เดอ แบทู ปวช.3/1 นางสาวอรุณี ก๋าจิน ปวช.3/1 นางสาวม่านแก้ว คำแล่ง ปวช.3/1 นางสาวกรรณิการ์ เชอมือ ปวช.3/1 นางสาวสุภาพรรณ ฟูเบ ปวช.3/1 นางสาวธันยภรณ์ ต๊ะสุข ปวช.3/1 นางสาวจารุณี แยซอ 3/1 นางสาวสมพร เชอมือ ปวช.1/2 นางสาวอานุม แลเชอกู่ 1/2 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสาน ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมในครั้งนี้มีการประกวดกระทงและนางนพมาศของตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณี อันดีงามของไทยโดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงของแต่ละท้องถิ่น ไว้สืบทอดต่อไป ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ฝ่ายบริหารงานวิชาการพร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น โดยผู้อำนวยการจันทร์จิรา ทาลัดชัย เป็นประธานและพบปะผู้ปกครองและชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ฯลฯ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้ผู้ปกครองได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นำคณะครูไปนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน และขอแสดงความยินดีกับคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายทั้ง 11 ท่าน ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ในครั้งนี้

นางสาวสุภัทรา เอียดปราบ ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมเสนอแนวคิดการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 3 กันยายน 2560

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสถานพินิจสานใจ ห่วงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย "ต้านภัยยาเสพติด" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม นำโดยนายสุริยนต์ ศรีชมภู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ณ วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในวันที่ 24 -25 สิงหาคม 2560

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดกิจกรรมโครงการกตัญญูกตเวทิตา (กิจกรรมวันแม่) นำโดยนางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย คณะครู ตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียน ได้ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของแม่และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ และในกิจกรรมวันนี้ได้มีพิธีถวายพระพร และมีตัวแทนคุณแม่มาร่วมงาน รวมถึงการแสดงจากนักเรียน ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้แสดงความรักต่อแม่อย่างสุดซึ้ง...

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ให้การต้อนรับนักปั่นจักรยาน รณรงค์ “ปั่นกำจัดก่อนกัด” ตามโครงการกำจัดก่อนกัด ปี 60 จัดโดยอำเภอแม่สาย สโมสรโรตารีแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย สาธารณสุขอำเภอแม่สาย ที่ได้ปั่นมาเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายและทางสโมสรโรตารีแม่สาย ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง ยุงลาย พาหะนำโรคร้าย ให้แก่นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เพื่อเป็นการรณรงค์กำจัดยุงลาย ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ในโอกาสนี้ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ขอขอบพระคุณสโมสรโรตารีแม่สาย ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้...

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมีนายสถิต สมกาศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการเป็นประธานนำคณะครูและนักเรียน ถวายเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีทางศาสนาวันเข้าพรรษา ณ วัดถ้ำเสาหินพญานาค ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นำโดยนางสาวปาริชาติ แก้วศักดิ์ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา- เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ✨ผลการแข่งขันวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้อันดับที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 🎉🎉และขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ค่ะ #เก่งกันทุกคนเลยค่ะ และขอเป็นกำลังใจให้กับการแข่งขันในระดับภาคเหนือต่อไปนะคะ

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นประธานเปิดโครงการวันมัคคุเทศก์ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.09 น. เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 'พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย'

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน อันจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาจราจร และช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ใช้รถใช้ถนน ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ในวันที่ 14 มิถุนายน2560 เวลา 09.00 น.

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นประธานเปิดโครงการ ปาเจราฯ "วันไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ในวันที่ 8 มิถุนายน2560 เวลา 09.00 น.

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1/2560 โดยนางจันทร์จิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ โดย มีการชี้แจงเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับระบบการทำงาน รวมถึงการดูแลนักเรียน ณ.หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

   - ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เรื่อง หยุดการเรียนการสอน (แข่งขันทักษะ จ.เชียงราย)ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 1 ถึง วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

    - ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เรื่อง หยุดการเรียนการสอน (เทศการตรุษจีน) ปวช.ปี2-3 หยุดตั้งแต่ วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ปวช. ปี 1 หยุดเรียน วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดเรียน ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

1.) สำหรับนักเรียนศิษย์เก่าที่จบการศึกษาและมีงานทำ ให้ไปชำระหนี้ที่ ธนาคารกรุงไทยด้วย Click

นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย
ผู้อำนวยการ

หน่วยงานภายนอก