ยินดีต้อนรับสู่...............วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย              -> ปรัชญา คุณธรรมนำวิชาการ              -> คำขวัญ วิชาชีพก้าวหน้า ภาษาจีนก้าวไกล มั่นในคุณธรรม              -> อัตลักษณ์ ภาษาจีนโดดเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม

นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย

ผู้อำนวยการ

นางสาวอนิศรา จันทะกูล

นายสุริยนต์ ศรีชมภู

นายสิริศักดิ์ สุธรรมน้อย

นายการัณยภาส ศรีบุญยทรรศน์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้าฝ่ายแผนและความร่วมมือ