ยินดีต้อนรับสู่...............วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย              -> ปรัชญา คุณธรรมนำวิชาการ              -> คำขวัญ วิชาชีพก้าวหน้า ภาษาจีนก้าวไกล มั่นในคุณธรรม              -> อัตลักษณ์ ภาษาจีนโดดเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม
ข้อมูลสถานศึกษา
นางสาวศุภณิดา แสงวรรณ์
ผู้รับใบอนุญาต

นางจันทร์จิรา ทาลัดชัย
ผู้อำนวยการ

นายสถิต สมกาศ นายสุริยนต์ ศรีชมภู นางสาวพรรณี พงษ์ดา นายการัณยภาส ศรีบุญยทรรศน์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายกิจการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ