ยินดีต้อนรับสู่...............วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
นางสาวศรีสุดา อินทจักร
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
หัวหน้าสาขาการบัญชี
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
นางสาวสุภาพร พันกาศ
   
   
นางสาวกัญณภัทร ตานันใจ
   
   
นางสาวอัจฉราวดี นันทะเสน
   
   
   
   
ครูสาขาการบัญชี
   
   
ครูสาขาการบัญชี
   
   
ครูสาขาการบัญชี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
นางสาววราภรณ์ วรรณศรี
   
   
นางสาวสายใจ ต้องเช้
   
   
   
   
ครูสาขาการบัญชี
   
   
ครูสาขาการบัญชี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
นายธีรพัฒน์ กุสาปัน
   
   
   
   
   
   
   
   
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
นางสาวณิรภา วงค์คำมูล
   
   
นางสาวกนกวรรณ ทาคำมา
   
   
นางสาวอสมาภรณ์ ศรีวิลาศ
   
นายชวลิต แก้วหลวง
   
ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
   
ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
   
ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
   
ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
นายประเสริฐ ก้างออนตา
   
   
   
   
   
   
   
   
หัวหน้าสาขาการตลาด
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
นายการัณยภาส ศรีบุญยทรรศน์
   
   
นายสิริศักดิ์ สุธรรมน้อย
   
   
นางสาวจิรฐา จายสละ
   
   
ครูสาขาการตลาด
   
   
ครูสาขาการตลาด/ค้าปลีก
   
   
ครูสาขาการตลาด
   
   
   
   
นางสาวพรรณทิวา อิ่นภา
   
   
   
ครูสาขาการตลาด
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
นางสาวนันท์นภัส ชิงชัย
   
   
   
   
   
   
   
   
หัวหน้าสาขาการท่องเที่ยว
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
นางสาวจริญญา ณ พิกุล
   
   
นายกฤษฎา กองนันตา
   
   
นางสาวเปรมฤทัย พรมเทพ
   
   
   
   
ครูสาขาการท่องเที่ยว
   
   
ครูสาขาการท่องเที่ยว
   
   
ครูสาขาการท่องเที่ยว
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
นางสาวปาริชาติ แก้วศักดิ์
   
   
   
   
   
   
   
   
หัวหน้าหมวดวิชาพื้นฐาน
   
   
   
   
   
   
   
   
(วิทยาศาสตร์)
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
นายสถิต สมกาศ
   
นายสุริยนต์ ศรีชมภู
   
นายสรศักดิ์ รุ้งดี
   
นางสาวอนิศรา จันทะกูล
   
   
(พลศึกษา)
   
(พลศึกษา)
   
(คณิตศาสตร์)
   
(ภาษาต่างประเทศ)(อังกฤษ)
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
นางสาวพุทธิมา พัทร์ทิพากร
   
นาง เพชรแท้ พุทธะ
   
นางสาวศุภมาส ผลศุภรักษ์
   
นางสาวนุตนลิน อุ่นชัยเทพ
   
   
(วิทยาศาสตร์)
   
(ภาษาไทย)
   
(ภาษาต่างประเทศ)(จีน)
   
(ภาษาไทย)(แนะแนว)
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
นางสาวอรวรรณ แซ่ลิ่ว
   
   
   
   
   
(ภาษาต่างประเทศ)(จีน)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
นางเนตรนภา ก๋าใจ
   
   
นางสาวหนู ไทยใหญ่
   
   
นางสาวอาหน่อย เบเชกู่
   
   
   
(เจ้าหน้าที่การเงิน)
   
   
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
   
   
(เจ้าหน้าที่พัสดุ)