ยินดีต้อนรับสู่...............วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
ข้อมูลสถานศึกษา
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
นางสาวศรีสุดา อินทจักร
   
   
   
   
   
   
   
   
หัวหน้าแผนกบัญชี
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
นางสาวพรรณี
   
   
นางสาวสุภาพร พันกาศ
   
   
นางสาวกัญณภัทร ตานันใจ
   
   
แผนกบัญชี
   
   
แผนกบัญชี
   
   
แผนกบัญชี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
นางสาวณิรภา วงค์คำมูล
   
   
   
   
   
   
   
   
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
       
   
   
นางสาวกนกวรรณ มณีเขียว
   
   
นายธีรพัฒน์ กุสาปัน
   
   
นางสาวสุภัทรา เอียดปราบ
   
   
   
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
   
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
   
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
นายประเสริฐ ก้างออนตา
   
   
   
   
   
   
   
   
หัวหน้าแผนกการตลาด
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
   
   
          
   
   
   
นายสิริศักดิ์ สุธรรมน้อย
   
นายอำนาจ ก้อใจ
   
นายการัณยภาส ศรีบุญยทรรศน์
   
   
แผนกการตลาด
   
แผนกการตลาด
   
แผนกการตลาด
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
นางสาววิไลรัตน์ กันพนม
   
   
   
   
   
   
   
   
หัวหน้าแผนกการท่องเที่ยว
   
   
   
     
   
   
     
   
   
   
นางสาวนันท์นภัส ชิงชัย
   
   
   
นางสาวเมย์รินทร์ พัทลุง
   
   
   
   
          
แผนกการท่องเที่ยว
   
   
          
แผนกการท่องเที่ยว
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
นางสาวอนิศรา จันทะกูล
   
   
   
   
   
   
   
   
หัวหน้าหมวดวิชาพื้นฐาน
   
   
   
   
   
   
   
   
(ภาษาอังกฤษ)
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
   
   
          
   
   
   
   
นายสถิต สมกาศ
   
นายสุริยนต์ ศรีชมภู
   
   
   
   
(พลศึกษา)
   
(พลศึกษา)
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
       
   
   
นายสรศักดิ์ รุ้งดี
   
   
นางสาวปาริชาติ แก้วศักดิ์
   
นางสาวศุภมาส ผลศุภรักษ์
   
   
(วิทยาศาสตร์)(คณิตศาสตร์)
   
   
(วิทยาศาสตร์)(คณิตศาสตร์)
   
(จีน)
   
   
   
   
   
   
   
นางเนตรนภา ก๋าใจ
   
   
นางสาวหนู ไทยใหญ่
   
   
   
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)(การเงิน)
   
   
บุคลากรทางการศึกษา